VEERKACHT & fragiliteit

Een fragiel boekje. Samengesteld door Herman Plasmans op basis van bevraging

Herman PLASMANS (°1957) schreef eerder een boek over het thema ‘dankbaarheid’, de bedoeling daarvan is aan iedereen die gevangen is in afwijzing perspectief bieden tot geloof in zichzelf en zelfaanvaarding.

In het boekje Dankbaarheid lezen we essentiële teksten over vrede, surviving, hoe omgaan met schuldgevoelens, met kwaadheid, geweldloze communicatie, assertiviteit, bio-danza, creativiteit, onze zintuigen, over emoties.

Medio 2018 deed hij een bevraging over ‘fragiliteit’ en nadien over ‘veerkracht’. Het resultaat is nu een nieuw boekje rond deze twee thema’s. Hierin staan teksten over zelfzorg en ook heel belangrijk dat niks ons belet om helemaal gelukkig te zijn. En wat ons bij dat geluk kan helpen bijvoorbeeld de kracht van woede, de kracht van bidden, maar ook de kracht van kunst.

Met name gaat het dan over schilderkunst en fotografie, twee kunstvormen waarin de auteur zijn gevoelens en emoties uit.

Omdat hij zelfstandig voordrachtgever is over mensen en hun levensverhaal schrijft hij ter illustratie over het fragiele en veerkrachtige bij: Serge Diaghilev, Coco Chanel, Marlène Dietrich, Greta Garbo, Jackie Kennedy, Daphne du Maurier, Lucian Freud, George Sand en Marguerite Yourcenar.

De opbrengst van dit boekje gaat naar het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling te Antwerpen.

Wil U een exemplaar aanschaffen gelieve dan 17,50 euro over te schrijven op mijn bankrekening BE59 0634 0994 0526.

VEERKRACHT & fragiliteit

Inhoud

 • Het heeft geen nut slachtoffer te zijn
 • Vraag niet om een lichtere last, vraag om sterkere vleugels
 • De boom
 • Streven naar zelfzorg: niks belet me om helemaal gelukkig te zijn/woede/momenten van geluk in kleine dingen/geloven en bidden
 • ‘Dromen is bedrog’= bedrog
 • Meningen over veerkracht
 • Poëzie over veerkracht
 • Zelfbescherming
 • In art we trust
 • Fotografie
 • Film : La enfermedad del domingo
 • Meningen over fragiliteit
 • Poëzie over fragiliteit
 • Kunstwerken die fragiliteit uitdrukken: films, beeldhouwwerken, schilderijen, muziek, literatuur
 • Culturele voordrachten over fragiele en veerkrachtige mensen : Serge Diaghilev, Coco Chanel, Marlène Dietrich, Greta Garbo, Jackie Kennedy, Daphne du Maurier, Lucian Freud, George Sand, Marguerite Yourcenar
 • Bewaarengel

Het geheel wordt geïllustreerd door avond- en nachtopnames die ik gemaakt heb met mijn camera, want deze foto’s zijn sterk en oh zo kwetsbaar.


Wat volgt zijn notities bij de voorbereiding van het boekje

BEVRAGING OVER FRAGILITEIT – DEFINITIE

absorberendabsorbantabsorbing
Authentiekauthentiqueauthentic
Breekbaarfragilefragile
Broos brittle
delicaatdélicatdelicate
Eerlijkhonnêtehonest
Gevoeligsensiblesensitive
Kwetsbaarvulnérablevulnerable
onderdanigsoumissubmissive
Ontroerendémouvantmoving
Poreusporeuxporous
sensitiefsensitifHigh-strung
teertendretender
vergankelijkephémèretransient
Zonder maskersSans masquesWithout masks
FijnraffinéFine
MooibeauBeautiful

Fragiel : breekbaar; gevoelig; authentiek; zonder maskertjes; eerlijk (HHa)

Fragile : cassable, sensible, authentique ; sans masques ; honnête

Fragile : brittle; sensitive; authentic; without small masks; honest


Fragiel: broos, kwetsbaar, ontroerend, poreus, absorberend wat er zich in een omgeving bevindt, meestal sensitief, turend/zoekend naar licht, bescheiden, bang, aftastend in hoop van sterker, vragend, smekend, willen voldoen aan.., onderdanig en nog zoveel meer. 

Fragiel is een delicaat onderwerp. (AV)

Fragile : cassable, vulnérable, émouvant, poreux, absorbant ce qui se trouve dans les environs, en général sensible, cherchant la lumière, modeste, peureux, cherchant ce qui est plus fort, en quête, suppliant, vouloir satisfaire à …  soumis et beaucoup plus.

La fragilité est un sujet délicat

Fragile: brittle, vulnerable, moving, porous, absorbing what is in the environment, mostly sensitive, gazing/searching for light, modest, scared, scanning in the hope of stronger, asking, begging, wanting to measure up to…, submissive and so much more

Fragile is a delicate issue


Voor mij betekent fragiliteit breekbaarheid, kwetsbaarheid. Iets waar je van nature behoedzaam mee omspringt omdat het zo duidelijk is (MV).

Pour moi, la fragilité veut dire ce qui se casse facilement, la vulnérabilité.  Quelque chose que tu manipules avec précaution, parce que c’est tellement évident

Fragility means to me brittleness, vulnerability. Something you naturally  treat in a circumspect way because it is so obvious.


Fragiliteit betekent voor mij kwetsbaarheid..

Pour moi, fragilité veut dire vulnérabilité.


Fragiel betekent voor mij kwetsbaar, met liefde en zorg omringen en toch laten groeien ….ik denk dan onmiddellijk aan mijn kleinkinderen, aan bloemen en planten, aan de film Pauline en Paulette, aan mijn cliënten, aan mijn vrienden….(VG)

Fragile veut dire vulnérable, entourer d’amour et de soins et malgré tout laisser pousser … Je pense à mes petits-enfants, aux fleurs et aux plantes, au film de Pauline et Paulette, à mes clients, à mes amis…

Fragile means vulnerable to me, surrounding with love and care and still allow to grow… I immediately think of my grandchildren, of flowers and plants, of the film Pauline and Paulette, of my  clients, of my friends,…


…de magere oma in het rusthuis die nipt aan een koffie

…de schaal van een gebroken merelei dat in de tuin ligt 

…de baby die gedoopt wordt in de grote leegte van de kerk

…de messenschelp die breekt in je voorzichtige vingers op het strand van Westende

…de rommel in je hoofd bij die dodelijke diagnose  (FD)

…La grand’mère toute mince dans la maison de repos qui boit son café à petites gorgées

… la coquille d’un œuf de merle brisé dans le jardin

… le bébé qui est baptisé dans l’immense vide d’une église

… le couteau qui se brise dans tes doigts sur la plage de Westende

… le fracas dans ta tête lors de la diagnose fatale

…the emaciated granny who nips at a cup of coffee in an elderly people’s home

…the shell of a broken black bird egg lying in the garden.

…the baby being baptised in a large empty church

…the knife shell that  breaks in your careful fingers on the beach in Westend

…the mess in your head after a lethal diagnosis


Fragiel: voor mij betekent dit : breekbaar, broos, teer. En nee, ik heb nergens gezocht naar een uitleg Als ik aan het woord fragiel  denk, zie ik een balletdanseres, die in verfijnde bewegingen haar machteloosheid uitdrukt, of ik denk aan een teder vers in een gedicht, “Laten we zacht zijn voor elkander, kind”.( RV)

Fragile : pour moi cela veut dire : cassable, frêle, tendre.  Non, je n’ai jamais cherché d’explication. Quand j’entends le mot fragile, je vois une ballerine qui exprime son impuissance par des mouvements raffinés, ou je pense à une tendre strophe d’un poème.  « Soyons tendres les uns envers les autres, enfant ».

Fragile: means to me this: brittle, tender. And no, I haven’t  looked anywhere fora n explanation. When I think of the word fragile, I see a ballerina who in refined movements expresses powerlessness, or of a tender verse in a poem, Let us be kind to each other, child..


“Fragiel” betekent voor mij : breekbaar, broos, kwetsbaar, verfijnd, eindig. Het is tegengesteld aan robuust, onverwoestbaar, massief, bruut.
Hoewel fragiliteit geen uiterlijke kracht uitstraalt, kan ze weerbaar zijn en intens leven in zich dragen. (CV)

« Fragile » signifie pour moi : cassable, frêle, vulnérable, raffiné, limité.  C’est le contraire de robuste, invulnérable, massif, brutal.
Quoiqu’il n’émane pas de force extérieure de la fragilité, elle peut être résistante et porter une force intérieure en soi.  

“Fragile” means to me : brittle, vulnerable, refined, finite. The opposite of robust, indestructible, massive, roguish. Even though fragility does not  radiate an external power, it can be resistant and carry intense life.


Fragiel : broos, zwak, teer, bros, vergankelijk, onbestendig  (KZ)

Fragile : vulnérable, faible, tendre, cassable, éphémère, volatile

Fragile : brittle, weak, tender, transient, precarious   


Fragiel: kwetsbaar, breekbaar, delicaat, gevoelig (RB).

Fragile : vulnérable, cassable, délicat, sensible .

Fragile: vulnerable, brittle, delicate, sensitive .


Fragiel voor mij betekent:

 • letterlijk: breekbaar
 • figuurlijk: voor personen die moeilijk weerstand aan verleiding kunnen bieden: zwak, teer, iets wat bescherming vereist..

Pour moi fragile signifie :

 • Littéralement : ce qui se casse facilement
 • De façon figurative : les personnes qui ont difficile à résister à la tentation : faible, tendre, ce qui demande à être protégé…

Fragile means to me:

 • literally: able to break
 • figuratively: persons who have difficulties trying to withstand temptation, weak, tender, something that  requires

Voor mij is fragiel, een baby, een ouderling, een dier, ik omschrijf het als ‘iets wat zich niet kan verdedigen’ (IB)

Pour moi, un bébé, une personne âgée, un animal sont fragiles, je décris cela « comme ce qui ne peut se défendre »

To me fragile is a baby, an elderly person, an animal, I describe it as something that  cannot defend itself .


Het woord fragiel betekent allereerst dat iets breekbaar is. En daardoor ook kwetsbaar. Zo kan je het hebben over kwetsbare oudjes, oude mensen die met veel zorg omgeven moeten worden. 
Je hebt natuurlijk ook fragiele beeldjes die zo kapot kunnen vallen. Fragiel staat daarom ook op pakketjes die breekbare dingen bevatten. (WF)

Tout d’abord, le mot fragile indique quelque chose qui peut se casser.  Et est donc fragile. On peut référer à des vieillards fragiles, de vieilles personnes qui doivent être entourées de beaucoup de soins. Il y a bien sûr aussi les objets fragiles qui se cassent facilement.  C’est pourquoi le mot fragile se trouve sur les emballages qui contiennent des objets qui se cassent .

The word fragile means first and foremost something that  can break and therefore also vulnerable. In this way you can refer to vulnerable elderly people, old  people who must be surrounded with a lot of care Of course you also have fragile figurines which can break at  any moment. There are also parcel that contain fragile stuff.


Frailty : kwetsbaarheid bij ouderen (KD)

Frailty : vulnérabilité chez les personnes âgées

Frailty : vulnerability in elderly people.


Fragiel : kwetsbaar, niet sterk, iets dat voorzichtig moet behandeld worden, iets dat vandaag nog héél is maar morgen kan kapot zijn.

Ik denk hierbij niet zozeer aan kunstwerken, maar aan heel het leven, met al zijn facetten: geboorte (daar kan het al mis gaan), opgroeien (een moeilijke gezinssituatie, gepest worden op school, in de ban geraken van verslavingen,…) relaties (conflicten), gezondheid (hangt soms aan een zijden draadje, kan soms chronisch zorgelijk zijn of in andere gevallen onverwacht van gezond naar heel ernstig of zelfs plotse dood) (HHb)

Fragile : vulnérable, pas fort, ce qui doit être traité avec précaution, ce qui est encore entier aujourd’hui mais peut être détruit demain.

Ici, je ne pense pas tellement aux œuvres d’art, mais à toute la vie, sous tous ses aspects : la naissance (déjà ici, tout peut aller mal), la croissance (une situation familiale difficile, être taquiné à l’école, être sujet à des addictions…), les relations (conflits), la santé (peut dépendre d’un fil, peut être chronique ou dans d’autres cas passer de pleine santé à maladie grave ou même la mort subite

Fragile : vulnerable, not strong, something that needs to be handled with care, something which is still whole today but might  be broken tomorrow.

I am not really thinking of works of art, but of life itself in all its aspects, birth (something can go wrong here already) growing up ( a dysfunctional family, bullied at school, getting addicted,…) relationships (conflicts), health (sometimes at  death’s door, or sometimes chronically ill or in other cases unexpectedly from healthy to gravely ill and even sudden death


Fragiel zijn voor mij: mensen vooral ouderen, kinderen, bloemen (fresia, schildersverdriet,…) sommige schoon grassen, dieren (ree, waterjuffer,..) (HJ)

Pour moi ce qui est fragile sont : les personnes, surtout les personnes âgées, les enfants, les fleurs (frésias, saxifrages…), certaines herbes, des animaux (chevreuil, libellule…)

Fragile are to me: people, especially  older ones, children, flowers (fresia, saxifrage, some beautiful grasses, animals(doe, dragon flie….)


Fragiliteit betekent voor mij: Broos, breekbaar, kwetsbaar zo veel tegelijk. Soms voelde ik me zeer broos en kwetsbaar maar brak niet. Heb ervaren dat men dat gevoel zowel lichamelijk als geestelijk kan hebben. Ergens kwam dan een subtiele energie vandaan om verder te gaan en niet ten onder te gaan. 

Wat is voor mij nog fragiel:

Een traan: van vreugde of verdriet toont dat we als mens diep geraakt kunnen worden en kwetsbaar zijn.

Een vlinder: zo broos maar kan vliegen. Een hondsroos: fijn, perfect in z’n eenvoud maar wat een liefelijke en ongeëvenaarde geur.

Een lange grashalm: lang, slank, rank zo fijn maar weerstaat de hevigste wind.

Een kunstwerk: de Piëta van Michelangelo, als kunstwerk, als emotie.

Een fijn porseleinen kopje, zo broos, doorschijnend, ontstaan door een alchemie van de elementen’: aarde, water, lucht en vuur. Sterk en breekbaar tegelijkertijd.

Vriendschap: breekbaar, kwetsbaar of bestand tegen jarenlang gebruik ….. (FS)

Pour moi, la fragilité signifie : délicat, cassable, vulnérable tout à la fois.  Parfois, je me sentis très vulnérable, mais je ne cassais pas. J’ai appris qu’on peut avoir cette sensation sur le plan physique aussi bien que spirituel.  Alors émergea une énergie subtile pour continuer et ne pas sombrer.

Que-ce qui est encore fragile pour moi ?

Une larme : de joie ou de chagrin, montre qu’en tant qu’êtres humains nous pouvons être profondément émus et sommes fragiles.

Un papillon : si fragile, mais à même de voler.  Un églantier : si fin, parfait dans sa simplicité, mais quel parfum doux et incomparable.

Un long brin d’herbe : long, mince, tellement fin, mais résiste au vent le plus violent.

Une œuvre d’art : la Piéta de Michelange, comme œuvre d’art, comme émotion.

Une fine tasse en porcelaine, si fragile, transparente, né par une alchimie d’éléments : la terre, l’eau, l’air et le feu.  Fort et fragile en même temps.

L’amitié : fragile, vulnérable ou résistant à de longues années .

Fragility means to me: brittle, frail, vulnerable and so much at  the same time. Sometimes I felt so frail and vulnerable but I did not break. Experienced you can have this feeling mentally  as well as bodily. From somewhere a subtle energy appeared to go on and not to go under. 

What else is fragile tome:

A tear: of joy or grief shows that  we can be deeply touched as a human being and that we are vulnerable.

A butterfly: so brittle but it can fly.

Eglantine: fine, perfect in its simplicity but  what a lovely and unmatchable

A long blade of grass: long, slender, slim  so fine but resilient to the strongest wind.

A work of art: the Pieta of Michel Angelo, as work of art, as

A cup of fine bone china: so brittle, so transparent, stemming from the alchemy of elements, earth, water, air and fire. Strong  and fragile at the same time……


Fragiliteit betekent voor mij kwetsbaarheid.. 

Behoort voor.mij in schilderwerken omdat dit je eigen gevoelens zijn. Maar vooral in poëzie.

Woorden zeggen iets van jezelf. Van je vreugde verdriet van je ervaringen . Geschreven woorden kan niemand van je afnemen . Dat is de beroering van je ziel… mag je delen in je boekje of uw denken. (RV)

Pour moi, fragilité signifie vulnérabilité.

En ce qui me concerne, elle est inhérente aux tableaux, parce que ce sont tes propres sentiments.  Mais surtout dans la poésie.

Les mots parlent pour toi.  De tes joies, de tes chagrins, de ton expérience.  Personne ne peut t’enlever les mots mis par écrit. C’est  l’émoi de ton âme… que tu peux partager dans ton livre ou dans tes pensées .

Fragility means vulnerability to me.

Belongs to me in paintings because they  are your own emotions. But especially in poetry. Words say something about  yourself, your joy, grief of your experiences. Written words cannot be taken away fro you. The touching of your  soul… you can share in your booklet or in your thoughts..


Wat fragiliteit ruimer voor mij betekent, dat is moeilijk om uit te leggen.

Als je er echt over nadenkt is alles wat leeft fragiel.   Er moet maar een kleinigheid misgaan om grootse dingen te doen mislopen.   Dat is zo met het menselijk lichaam, dat is zo met de natuur.   Psychologisch gezien is het helemaal moeilijk.  Hoe rap worden we door een kleinigheid niet gekwetst, zowel geestelijk als lichamelijk.

Als fragiel dan weer “soepel” bedoelt, kan het ook grote voordelen hebben.  Bijvoorbeeld riet is fragiel en soepel, maar buigt i.p.v. te breken als de wind er sterk in speelt.  Zo zal ook een persoon die soepel is, veel sterker zijn; hij aanvaard meer heeft meer veerkracht en kan zich beter aanpassen….

Ik vind het zelfs fragiel, hier al mijn bedenkingen neer te schrijven.   Misschien zijn ze voor sommige mensen wel kwetsend en dat wil ik niet.    Al wat fragiel is wekt ook angst op om het te verliezen, om het te beschadigen. (RVB)

Il est difficile d’expliquer ce que la fragilité veut encore dire pour moi.

En y réfléchissant, tout ce qui vit est fragile.  Il ne faut qu’un détail pour que des choses grandioses échouent.  Cela vaut pour le corps humain, ainsi que pour la nature. Cela devient tout à fait difficile sur le plan psychologique.  Nous sommes tellement vite blessés par un détail, aussi bien spirituellement que physiquement.

Lorsque fragile veut dire «souple », cela implique de grands avantages.  Par exemple, les roseaux sont fragiles et souples, et fléchissent au lieu de casser lorsqu’ils sont le jeu du vent.  De même, une personne souple sera beaucoup plus forte ; elle accepte davantage et possède plus de ressort pour mieux s’adapter…

Mettre toutes mes pensées par écrit, est également fragile pour moi.  Peut-être qu’elles sont blessantes pour certaines personnes, et je ne veux point cela.  Tout ce qui est fragile suscite la peur de le perdre ou de l’endommager

What fragility means to me in a broader sense is difficult to explain? When you  really stop to think about it, everything that is alive is fragile. It only takes something small to make massive things go wrong.  That is true for the human body, but also for nature. From a psychological viewpoint it is very difficult. How easily aren’t we hurt by something trivial, mentally as well as physically.

If Fragile means supple, it can have great  advantages. For example reed is fragile and supple, but bends instead of breaking when a strong wind plays in it. In this way a supple person will be much stronger, he accepts more and is more resilient and ca adapt more readily…

I even find it fragile to write down all my thoughts here. They might be hurtful for  some people and I don’t want that. Everything that is fragile causes fear of losing it or damaging it.


We zijn niets, wij zijn zeer fragile, we zijn fragiel wezens (CV)

Nous ne sommes rien, nous sommes des êtres très fragiles

We are nothing, we are very fragile, we are fragile creatures .


Kunstwerken die fragiliteit uitdrukken

KUNSTWERKEN DIE FRAGILITEIT UITDRUKKEN

Kunst wekt emoties op en is fragiel, waardevol, kostbaar, uniek, respectvol, humaan (KV)

DES  ŒUVRES  D’ART QUI  EXPRIMENT LA  FRAGILITE

L’art suscite des émotions et est fragile, précieux, unique, respectueux, humain.

WORKS OF ART EXPRESSING FRAGILITY

Art evokes emotions and is fragile, precious, unique, respectful and human


Film

Ontspannend, spannend, leuk, bereikbaar voor iedereen ,op welke wijze dan ook. (KV)

Film

Divertissant, captivant, amusant, à la portée de tous, de n’importe quelle façon.

Film

Entertaining, exciting, fun, attainable for everyone, in whichever way.


 • ‘Pauline en Paulette’ Lieven Debrauwer (VG)
 • ‘Pril leven’ door Claudio Capanna over een premature tweeling (KZ)
 • ‘Children of a lesser God’ film door Randa Haines (MV)
 • ‘Dood in Venetië’ door Luchino Visconti (CV)
 • ‘Amour’ door Michael Haneke (NV)
 • « Pauline et Paulette » Lieven Debrauwer
 • « Vie fraîchement éclose » par Claudio Capanna sur des jumeaux nés avant terme
 • « Children of a lesser God » film par Randa Haines
 • “Mort à Venise” par Luchino Visconti
 • “Amour” par Michael Haneke
 • ‘Pauline en Paulette’ Lieven Debrauwer
 • ‘Pril leven’ by Claudio Capanna on premature twins
 • ‘Children of a lesser God’ film by Randa Haines
 • ‘Death in Venice’ by Luchino Visconti
 • ‘Amour’ by Michael Haneke

Beeldhouwwerk

Afhankelijk van het gebruikte materiaal steeds fragiel, waardevol (KV)

Sculptures

Dépend du matériel employé, toujours fragile, précieux

Sculpture

Depending on the used materials always fragile, precious

 • ‘Genadebeeld van de Heilige Petrus’ Arnolfo di Cambio in Sint-Pieters te Rome (AV)
 • Porselein van Pieter Stockmans (MV)
 • Beeldhouwwerk van Angela Teunissen (KZ)
 • ‘De Piëta’ van Michelangelo (FS)
 • ‘Treurend ouderpaar’ op het kerkhof van Vladslo  van Käthe Kollwitz (MVe)
 • ‘Kunstbrug’ in Boom van Arne Quinze  (HHb)
 • « Statue de miséricorde de Saint Pierre » Arnolfo di Cambio à St. Pierre à Rome
 • La porcelaine de Pieter Stockmans
 • Les sculptures d’Angela Teunissen
 • « La Piéta » de Michelange
 • « Les parents en larmes » au cimetière de Vladslo de Kathe Kollwitz
 • « Pont des Arts » à Boom d’Arne Quinze
 • ‘Grace Statue of the Saint Petrus ’ Arnolfo di Cambio in Sint-Pieters te Rome
 • Porcelain by Pieter Stockmans
 • Sculpture by Angela Teunissen
 • ‘Piëta’ by Michelangelo
 • ‘Mourning Parents’ on the Vladslo cemetery by Käthe Kollwitz
 • ‘Art Bridge ’ in Boom by Arne Quinze  

Schilderijen

Gevoelig voor water, vernieling, agressieve reacties, kostbaar (KV)

Peintures

Sensibles à l’eau, à la destruction, aux réactions agressives, précieux

Paintings

Susceptible to water, destruction, aggressive reactions, precious

 • Aquarellen van Paul Klee (MV)
 • De zelfportretten van Hugo Heyens (MV)
 • ‘De schreeuw van Munch’  (MVe)(ID)
 • ‘De Kus’ van Gustav Klimt (MVD)
 • ‘Kind met duif’ van Pablo Picasso (RVB)
 • ‘The story of Ophelia’ J.W. Waterhouse (RB)
 • Knotwilgen van een Latemse schilder (RV)
 • Foto’s van Michiel Heynderickx (RV)
 • Schilderij, boek, film ‘Het meisje met de parel’ van Johannes Vermeer (MVD)
 • Aquarelles de Paul Klee
 • Les autoportraits de Hugo Heyens
 • “Le Cri” de Munch
 • “Le Baiser” de Gustav Klimt
 • “Enfant à la colombe” de Pablo Picasso
 • “L’histoire d’Ophélia” J.W. Waterhouse
 • Les saules étêtés d’un peintre de l’école de Latem
 • Les photos de Michel Heynderickx
 • Peinture, livre, film « La jeune fille à la perle » de Johannes Vermeer
 • Water Colours by Paul Klee
 • Self Portraits by  Hugo Heyens
 • ‘The Shriek by Munch’  
 • ‘The Kiss’ by Gustav Klimt
 • ‘Child with Pigeon’ by Pablo Picasso
 • ‘The story of Ophelia’ J.W. Waterhouse
 • Pollard willows by a painter from the Latemse School
 • Photographs by Michiel Heynderickx
 • Painting, book, film ‘Girl with the Pearl’ by Johannes Vermeer

Muziek

Afgesloten en niet toegankelijk voor gehoorgestoorden. (KV)

Musique

Fermé et pas accessible aux malentendants

Music

locked and inaccessible for  the hearing

 • Muziek van Frederic Chopin (RV)
 • ‘De roos’ van Ann Christygezonden door Geena Lisa (RV)
 • Edith Piaf (WF)
 • ‘Doe het’ van Bram Vermeulen (KD)
 • ‘Fragile’ door Sting (CV)
 • ‘Verdronken vlinder’ van Boudewijn de Groot (MV e)
 • ‘De profundis’ uit de meditaties van Vermandere (RV)
 • ‘Het woud slaapt’ door Camille Tilling (KZ)
 • ‘Que fragilidad’
 • La musique de Frédérique Chopin
 • « La rose » d’Ann Christy, chanté par Geena Lisa
 • Edith Piaf
 • « Doe het – Fais-le) par Bram Vermeulen
 • “Fragile” par Sting
 • « Papillon noyé » par Boudewijn De Groot
 • « De profundis » des méditations de Vermandere
 • « La forêt dort » par Camille Tilling
 • « Qué fragilidad »
 • Music by Frederic Chopin
 • ‘De roos’ by Ann Christy sung by Geena Lisa
 • Edith Piaf
 • ‘Doe het’ by Bram Vermeulen
 • ‘Fragile’ by Sting
 • ‘Verdronken vlinder’ by Boudewijn de Groot
 • ‘De profundis’ from the meditations by Vermandere
 • ‘Het woud slaapt’ by Camille Tilling
 • ‘Que fragilidad’

Literatuur

Vrijheid van keuze, persoonlijk verlangen, emotie, een lach en een traan, boeiend en steeds bereikbaar, verwenning (KV)

Littérature

Liberté de choix, désir personnel, émotion, un sourire et une larme, captivant et toujours à la portée, gâterie 

Literature

Freedom of choice, personal longing, emotion, a smile and a tear, fascinating and always accessible,

 • ‘Laten we zacht zijn voor elkander kind’ A.Roland Holst (RV)
 • ‘Hamlet de prins van de weemoed’door William Shakespeare (RV)
 • ‘Harnas van hansaplast’ door Charlotte Mutsaers (KZ)
 • ‘Ach, ich hab sie verloren,all mein Glück is nun dahin’ uit Orfeus & Euridike (RV)
 • ‘Onze zielen bij nacht’ door Kent Haruf  (CV)
 • ‘Het kleine meisje van meneer Linh’ Philippe Claudel (CV)
 • Gedicht ‘Toen ze mij verliet’ van Ida Gerhardt (MVe)
 • ‘Gebroeders Karmazov’ van Fjodor Dostojevksi (MVe)
 • « Soyons doux l’un pour l’autre enfant » A. Roland Holst
 • « Hamlet, le prince de la nostalgie » par William Shakespeare
 • « Harnais de hansaplast » par Charlotte Mutsaers
 • « Ach, ich hab sie verloren, all mein Glück ist nun dahin“ d’Orphée et Euridice
 • „Nos âmes de nuit“ par Kent Haruf
 • « La petite fille de Monsieur Linh » Philippe Claudel
 • Poème « Lorsqu’elle me quitta » d’Ida Gerhardt
 • « Les frères Karamazov » de Fjodor Dostoïevsky
 • ‘Laten we zacht zijn voor elkander kind’ A.Roland Holst
 • ‘Hamlet’ by William Shakespeare
 • ‘Harnas van hansaplast’ by Charlotte Mutsaers
 • ‘Ach, ich hab sie verloren,all mein Glück is nun dahin’ from Orfeus & Euridike
 • ‘Onze zielen bij nacht’ by Kent Haruf
 • ‘Het kleine meisje van meneer Linh’ Philippe Claudel
 • Poem ‘Toen ze mij verliet’ by Ida Gerhardt
 • ‘Gebroeders Karmazov’ by Fjodor Dostojevksi

Dans

Zeer fragiel, kans op vallen, veroorzaken van pijn, verminking, beperkingen,zeer uitdagend, wonderlijk mooi, uitdrukking van passie, genot,… (KV)

Balletdanseres

Danse

Très fragile, le risque de tomber, cause de douleur, mutilation, limitations, très confrontant, extrêmement beau, expression de passion, plaisir…

Danseuse de ballet

Dance

Very fragile, risk of falling, causes of pain, mutilation, limitation, very challenging, wonderfully beautiful, expression of passion, pleasure,…

Ballerina


Natuur

Totaal hulpeloos, afhankelijk van water, extra voeding, met grote zorg behandelen (KV)

Nature

Tout à fait sans défense, dépendant d’eau, de nourriture supplémentaire, de soins extrêmes

Nature

Totally helpless, dependent on water, extra nourishment, treatment with great care.


Bloemen en planten

 • Herfstkleuren in het park van Schoten (RV)
 • Weemoed die in de lucht hangt bij zonsondergang aan zee of in het polderlandschap (RV)
 • Clematis, lathyrus
 • Bloem van de Magnolia (MVD)
 • Les fleurs et les plantes

Les couleurs d’automne au parc de Schoten

 • La nostalgie qui plane dans l’air au coucher du soleil à la mer ou dans le paysage des polders
 • Clématite, pois de senteur
 • La fleur du Magnolia

Flowers and plants

 • Autumn colours in the Schoten Park
 • Nostalgia filling the air at  sunset at the coast or in a polder landscape
 • Clematis, lathyrus
 • Magnolia Flower

Een impressie – een gevoel

 

F R A G I E L  – fragile

ijl ….. broos…… breekbaar

als zijnde draadjes van een spinnenweb

rondjes om je heen – te teer om aan te raken

te ijl en ook te breekbaar om te grijpen

vast te houden en ook te broos om te beminnen

de cocon

die er is en die er niet is

te dun te broos en breekbaar om te benaderen

geen toegang en geen pad om te benaderen

geen opening in dit web van ijlheid

toch die kwetsbaarheid

vast zitten in het web van ijlheid

licht klem en dan die uitstraling

de ijle lucht de broosheid van de draden om je heen

tijd om te genieten en je te laten ….” in webben”

fragiel – broosheid – breekbaarheid

de cocon – het web – je lieve eigen ik

gesloten en open – toegankelijke en ontoegankelijk

weerbaar en niet weerbaar

maar in de kern 100 % goud – je eigenste IK

 EWM  9 augustus 2018

Une impression = un sentiment

 

F R A G I L E – fragile

Léger… délicat… vulnérable

Comme les fils d’une toile d’araignée

Des cercles autour de soi – trop fragiles pour les toucher

Trop léger et trop vulnérable pour les prendre

Les garder et aussi les aimer

Le cocon

Qui est là et qui n’y est pas

Être pris dans la toile de la vanité

Prisonnier et puis cette émanation

L’air léger et la fragilité des fils autour de toi

Le moment pour profiter de la vie et te laisser… « embobiner »

Fragilité – vulnérabilité

Le cocon – la toile – ton moi bien-aimé

Fermé et ouvert – accessible et non-accessible

Résistant et pas résistant

Mais au fond de l’or pur à 100 % – ton propre moi

EWM le 9 août 2018

An impression – an emotion

 

F R A G I L E  – fragile

icy….. brittle…… frail

like a silk thread in a spider’s web

little circles around you – too tender to touch

too thin and too frail to grab

hold and to brittle to love

the cocoon

which is there and which is not

too thin too brittle and fragile to approach

no opening in this web of iciness

still that  vulnerability

being stuck in a web of iciness

light stuck and then that  radiation

the icy air the brittleness of the threads around you

the time to enjoy and to let yourself be …webbed in

fragile– brittleness – frailty

the cocoon – the web – your dear own self

locked and open- accessible and inaccessible

resilient and not resilient

but in the kernel 100% gold – your very own SELF

  EWM  9 August 2018


Beschrijving van een film over een fragiel thema

LA ENFERMEDAD DEL DOMINGO (Regisseur RAMON SALAZAR)

Bárbara Lennie & Susi Sánchez

Op een door haar georganiseerd feestje ziet de rijke Anabel een ongenode gast: haar dochter Chiara, die ze drie decennia daarvoor op achtjarige leeftijd verliet. Chiara heeft een verzoek: of Anabel tien dagen met haar door wil brengen? Anabel stemt toe, en dan begint een emotioneel steekspel, waarbij langzaam duidelijk wordt wat Chiara wil. Met de nadruk op langzaam. Regisseur Salazar doseert zijn aanknopingspunten zuinig en neemt voor elk shot uitgebreid de tijd. Wat de toeschouwer gelegenheid geeft om te genieten van prachtige fotografie tegen de achtergrond van de winterse Franse Pyreneën en krachtig spel van twee uitstekende actrices.

(Film gezien op Netflix juli 2018)

In deze film komen enorm veel thema’s aan bod die me aanspreken, in de tekst hieronder zal ik mijn initialen schrijven bij mijn persoonlijke bedenkingen, verder beschrijf ik de inhoud van deze Spaanstalige film. Bij het X teken staat de beschrijving van de tekeningen die ik maakte.

HP Het is verzengend heet. Tropisch heet. Nooit eerder is dit gebeurd in België zo verschrikkelijk warm.

FILM Een patriciërswoning super deluxe in Spanje. Hier woont de high society.

X tekening van een patriciërswoning

FILM Vrouw des huizes, de Madame gaat, neen schrijdt over de marmeren vloer en dan door een heel heel lange gang. Dan komt ze in een ruimte die vergelijkbaar is met het Koninklijk Paleis in Brussel. Ik bedoel zo’n zaal waar ministers de eed afleggen in handen van de Koning.

Hier hangen enorme kroonluchters

X tekening van een enorme kroonluchter

FILM Hier staan ook enorme bustes van Romeinse Veldheren en illustere filosofen. De vloer blinkt helder. De vrouw des huizes kan zich hier spiegelen. Ze stapt op schoenen met hoge naaldhakken. Ze struikelt en de talon breekt af.

X tekening van een schoen met naaldhak.

FILM Ze geeft instructies aan personeel van de traiteur. Mannen en vrouwen zijn in het zwart gekleed.

HP Is het een lijkdienst ? Zijn het priesters ? Oh neen dat kan niet, want het zijn niet enkel mannen.

FILM De vrouw des huizes zegt tegen hen :”Ik wil geen personeel met oorbellen, geen piercings en jullie mogen geen gesprekken beginnen met de gasten.”

HP Wanneer mag Herman spreken ? Wanneer moet Herman zwijgen ? Mijn gedachten dwalen af naar sociale media. Daar gelden die regels niet. Al geldt daar wel de geldregel. Alles kost geld.

FILM Het feest begint, alle pinguïns serveren de gasten minutieus. Later op de avond is er buiten ONHEIL. Rust of eendracht wordt verstoord. Iemand komt uit het NIETS, uit het nihilisme en verbreekt het kader. Iemand komt van buiten naar binnen en overschrijdt een grens.

HP Mijn moeder overschreed continu grenzen. Ik ben nu 61, maar ik denk terug hoe ze lichamelijk erotisch op mijn privéterrein kwam van mijn seksualiteit. Brrr. Ik heb het al ontelbare keren gezegd maar het zit nog diep in mijn ingewanden, in mijn hart en in mijn ziel. Als posttraumatische stress zie ik het gebeuren, ook als ik mijn ogen sluit.

Als ik de laatste zin schreef zat ik niet meer recht op mijn stoel, maar slaafs voorovergebogen. Mijn zenuwachtige hoest manifesteert zich NU. Mijn keelchakra  kan eigenlijk niet ontsloten worden.

FILM Een hond blaft, een vrouw met een hond komt de patriciërswoning  binnen. De security-boys staan discreet opvallend bij hun baas. Vraag : “Moeten we actie ondernemen ?” Lees :”Moeten we de vrouw met hond buitengooien ?”

HP Een duif komt klapwiekend over ons terras gevlogen terwijl ik dit schrijf. De duif zou het zinnebeeld van de Heilige Geest zijn, omdat duiven biologisch geen gal hebben. Ze kunnen dus niet zeggen “hoe groen is mijn gal”. Mijn vader was een duivenliefhebber, mijn moeder vond duiven enkel lekker in de pan.

FILM De Security moet geen actie ondernemen, maar controle is er.

HP Mijn moeder was een soort Big Brother. Ze zag alles . En op de momenten dat ze zelf niet in staat was om mij te controleren, gaf ze eigenlijk opdracht aan mijn vader om mij te volgen, te controleren, ter orde te roepen. Behalve in onze badkamer en in hun slaapkamer en in de vele hotelkamers, daar was zijn security in staking. Arme jonge Herman. Zag mijn vader dan niet wat mijn moeder daar met mij uitspookte ?

FILM Madame wenst nog een glas witte wijn. De dienster met de lange oorbel schenkt een glas rode wijn in. Tweemaal niet geluisterd (want ze vroeg witte wijn en ze vroeg personeel zonder oorbellen).

HP Tweemaal niet geluisterd, lijkt wel een deel van een spiekbriefje dat je als zondaar nodig hebt om je zonden te belijden in de biechtstoel Waarom eigenlijk een stoel, zou er ooit ook een biecht-bed, een biecht-kast of een biecht-tafel geweest zijn ? Of een biecht-boek, of een biecht-kleed ?

FILM De dienster friemelt een post-it note bij mekaar, het is een boodschap voor Madame.

FILM In een volgende sequentie is er een afspraak tussen de Vrouw des huizes en de jongere vrouw met haar hond. De jongere vrouw is nu volwassen. Op haar 8 jaar is ze achtergelaten door haar moeder bij haar vader.  En de Vrouw des huizes blijkt nu de oudere moeder te zijn. Kortom we zien na zoveel jaar een ontmoeting tussen moeder en dochter.

HP Een krekel knispert, onze automower verpulvert de gewassen. De opwarming van de aarde zal een inferno zijn voor velen die als vliegen zullen vallen.

HP Moeder en dochter associeer ik steeds met die twee kattinnenthuis: mijn moeder en grootmoeder.

X Tekening van twee katten.

FILM Tweede man van vrouw des huizes vraagt :”Wat wil ze ? Ben je zeker dat ze je dochter is ? Kunnen we haar geld geven ?

FILM Sequentie :Aanwezig: vrouw des huizes, haar tweede man en hun gezamenlijke dochter in een restaurant met bombastische verlichting. De moeder zegt tegen de tweede dochter dat ze ooit een andere dochter had.

HP Zou mijn moeder ooit tegen mij willen zeggen hebben dat ze ooit een kind heeft afgestaan ?

X tekening van bombastische verlichting

FILM De eerste dochter wil dat haar moeder 10 dagen met haar doorbrengt.

De moeder vertrekt met de auto – denkt de kijker – maar de dochter zit aan het stuur. Ze rijden door de bergen, de weg wordt smaller en smaller.

HP Is dit de levensweg ?

FILM Uiteindelijk komen ze aan een huisje bovenop de berg. Moeder krijgt opdrachten van haar dochter. Ze moet de vaat doen, ze moet beginnen koken. De dochter leeft als bohemienne.

HP Ik hou wel van het bohemiennetype, maar misschien niet heel lang.

FILM Moeder en dochter zijn nu samen, maar eigenlijk zijn ze nog meer apart, gescheiden van elkaar in dezelfde ruimte, opgesloten en veroordeeld tot elkaar. De gsm doet het niet, boven op de berg is er geen bereik.

HP Dat zou voor mij een ramp zijn, want ik ben addict naar internet. Ik wil mensen kunnen schrijven. Ik wil mensen hun reacties kunnen lezen. Ik wil creaties kunnen zien en zelf maken.

FILM Maar er is ook de natuur, een bepaalde boom keert als file rouge regelmatig terug in de film. Aan de stam op de GROND is er een grote opening in de boom. De cineast suggereert, maar toont nooit het innigste, de ziel.

HP De warmte verkleint onze actieradius.  In mijn auto 41 graden. Ik heb vandaag bamboe gedronken en heel veel water en een gin-tonic en cola en een smoothie.

Ik heb mij heel diep neder gebogen , nog dieper dan tijdens de psalmgebeden bij de Trappisten.  Want ik heb mijn hoofd onder de lopende koudwaterkraan gestoken. Mijn gele T-shirt is nat ter hoogte van mijn navel. Mijn bril is nat.  Hoewel ik het haat bij anderen draag ik geen schoeisel. Blootvoets op de hete vloer. Leven en dood in den ast (Stijn Streuvels). Heel mijn lichaam plakt van het zweet. Mijn armen staan vol insectenbeten. Elk drankje lijkt te verdampen in dit lijf. De buitentemperatuur is nu hoger dan mijn lichaamstemperatuur.

Op Mars is water gevonden.

Het is 20u, om 21.30u zal Janneke Maan met zijn leren broekske aan heel rood aan de hemel verschijnen.

De verhitte vogels maken me hypernerveus.  De rozen,symbool van de liefde verwelken aan de struiken.  Ik heb gisteren foto’s gemaakt van de VERWELKING al hou ik meer van het dialectwoord VERFLENST.

FILM Moeder en dochter samen onder één dak, wat een z e n u woorlog. Het lijkt wel een harmonica- of trekzakrelatie : van elkaar weg, naar elkaar toe, van elkaar weg en op de koop toe geeft dat nog muziek. Zelfs vuurwerk. Händel Fireworkmusic.

Moeder gaat naar dorp naar de telefooncel om te bellen naar haar tweede man. Het gesprek zou haar energie moeten gegeven hebben, echter is het een abortus van energie. Inderdaad wordt de energie weggeplukt. Want wat blijkt, de tweede man wist al jaar én dag dat ze haar eerste kind op 8 jaar had achtergelaten.

HP Het is nu 27 juli, al meer dan 7 maanden geleden brief gekregen over vernietiging van graf van moeder. Ik ben niet meer op kerkhof geweest sedert november.

FILM Moeder vraagt naar Mijnheer Mathieu, de vader van het meisje en dus haar eerste man. Die is al jaren dood zegt de dochter. Moeder gaat naar kerkhof op zoek naar graf. Daar is de doodgraver aan het werk, hij neemt een geraamte uit een opgegraven kist, hij klopt de zes planken uit elkaar. Het hout is vermolmd. Hij plooit de schedel in de richting van de tenen en steekt alles in een plastic zak. Ze vraagt hem naar het graf van Mathieu, die woont al jaren in Parijs zegt hij.

HP De coca cola is weeral bijna leeg. Meer wolken aan de hemel. Duiven vogelen in de struiken. Ik hoor de TV spelen in de woonkamer en ik hoor eveneens de autosnelweg in de verte en de roekoe van een solitaire duif.

FILM Dochter gaat hond afhalen bij doodgraver. De hond is proper, zij is proper. Zodra ze alleen is verplicht ze de hond om in het slijk te springen, zelf springt ze ook in het slijk.

HP Wat nu volgt is één van de mooiste sequenties van de film.

FILM Zodra ze aan het huis komen waar moeder is, zegt de dochter dat ze samen met haar hond gevallen is in een put. Ze vraagt dat de moeder de hond wast. De moeder doet dat.

MAAR: de moeder doet meer, met heel veel tederheid  gaat ze het hoofd, het voorhoofd en het haar van haar dochter wassen. Door het opgedroogde slijk heeft het aangezicht van de dochter iets van een eeuwenoud fresco , heel fragiel, heel breekbaar.

X tekening van mijn linkerhand, of is het de tedere hand van de moeder ?

HP Hilariteit, zelfs geruststelling. Het geile gevogel blijkt onze husqvarna automower te zijn die over de onderste bladeren van de weerspannige hulststruik rijdt.

Onze ganzen hebben dit blijkbaar gelezen, ze kwaken KWAAK KWAAK

X tekening van twee duiven of zijn het ganzen

FILM De dochter dankt niet, spuit haar moeder NAT. Zeikende nat. Het is maar als grap bedoelt, zegt ze.

De moeder vraagt zich dag in, dag uit af wat er eigenlijk van haar die tien dagen verwacht wordt.

HP Het is weer de tijd van de Tour de France , dan is er altijd op de Vlaamse en de Nederlandse TV een interview onder blote Franse hemel.

FILM In het tuintje van het huis toont de dochter haar moeder dia’s, van de periode toen de moeder een jonge vrouw was én de dochter een kind jonger dan 8 jaar.Het is Proust, het willen herwinnen, het willen herbeleven.  

HP Ik wil ook nog altijd herwinnen, eigenlijk, eindelijk in ZELFREGIE.

X tekening van drie woorden in kruiwoordstijl  TEDER ZELFREGIE EINDELIJK

Tederheid ervaren. Nu lijken moeder en dochter heel veel gelijkenissen te vertonen.

Moeder zegt:”Weet je wat dat is als jonge moeder weggaan van kind en man ? Begrijp je dat niet ?

Dochter zegt:”Weet je wat dat is als 8 jarig kind achtergelaten worden door je moeder ? Begrijp je dat niet ? Je bent een stom wijf, een verschrikking !!

HP Onlangs heb ik een foto op mijn werktafel geplaatst , op de foto ik met mijn moeder.

Nu lijken ik en mijn moeder heel veel gelijkenissen te vertonen.

“Jij hebt ook dat hoge voorhoofd van je moeder.”

“Mens “ denk ik “weet je wel wat je mij hebt aangedaan ?”

Het is 20:40u’ de telefoon gaat over. Mijn cola is leeg.

FILM Kermis in het bergdorp. Dochter gaat alleen op de paardenmolen zitten. Moeder kijkt toe. Dochter verdwijnt. Dochter gaat dansen en begint man te verleiden.

HP Mijn moeder gaf me lessen in verleiding.

FILM Man is dronken, dochter is dronken. Moeder was op uitkijk blijven staan, ter controle én ter bezorgdheid.

HP Ik leg mijn voorhoofd op tafel. Waar is de grens tussen controle, bezorgdheid en overbezorgdheid

X tekening van mijn voorhoofd op tafel.

HP Het wordt me allemaal teveel. Ik zoek afleiding in een Youtube film met muziek. Cinema de Minuit, muziek van Satie én de stem van Anaïs Nin.

In dit interview spreekt Anais Nin over droom, legende en realiteit.

HP Misschien spreekt ze ook over de boom uit de film.

De boom, de inhoud van de boom, op de GROND

Op de grond zo dicht bij de WORTELS

is dit het zaad van de vader én de conceptie bij de moeder.

Op zoek naar moeder, op zoek naar vader.

In iedereen een moeder, een vader , een kind.

Kind is de artiest die kan uitgelachen worden.

intuitief

EINDELIJK TEDERHEIDERVAREN IN ZELFREGIE.

FILM :Dochter fluistert iets in oor van haar moeder.

Moeder gaat naar Parijs om een gesprek te voeren met Mathieu haar eerste man én vader van haar dochter

X tekening puur intuitief, pure abstractie , er is de grote moeder, de kleine dochter en er zijn de gevoelens die opstijgen

FILM Moeder keert terug naar huis , dochter is heel ziek, moeder spreekt met dokter die dossier behandelt van dochter.

FILM BESLUIT : Het doel van het 10 daagse verblijf van de moeder bij de dochter was het volgende:

Dochter is heel ziek, eigenlijk stervende.

Moeder laadt stervende dochter op kruiwagen.

En rijdt met haar tot aan een meer.

De moeder kleedt zich uit en kleedt nadien haar stervende dochter uit.

Als een piëta laat moeder haar stervende dochter te water in het meer.

De moeder begeleidt haar stervende dochter naar haar laatste rustplaats.

THE END                                                                 FIN

HP wonderlijk wat deze film bij mij teweeg heeft gebracht op schrijvend, denkend en tekenend vlak.

LA  ENFERMEDAD  DEL DOMINGO (Mise en scène RAMON SALAZAR)

Barbara Lennie & Susi Sànchez

Lors d’une fête qu’elle organise, la riche Anabel repère une personne qui n’est pas invitée : sa fille Chiara, qu’elle a quittée à huit ans, il y a trois décennies.  Chiara a une demande : si Anabel veut passer dix jours avec elle ? Anabel consent, et commence alors un jeu émotionnel, pendant lequel il devient clair ce que Chiara veut.  La lenteur est importante. Le metteur en scène Salazar dose ses points de repère et prend le temps pour chaque prise de vue. Cela permet au spectateur d’apprécier la magnifique photographie avec à l’arrière-plan les Pyrénées françaises en hiver et le jeu puissant de deux actrices excellentes.

(Film vu sur Netflix juillet 2008)

Ce film aborde énormément de thèmes qui m’intéressent, dans le texte ci-dessous j’apposerai mes initiales auprès de mes réflexions personnelles et je dépeins le contenu de ce film espagnol. Les dessins que je réalisai sont indiqués par le signe X.

HP Il fait extrêmement chaud.  Une chaleur tropicale. Jamais auparavant il a fait aussi chaud en Belgique.

Film  Une maison de maître super luxueuse en Espagne.  Ici habite la bonne société.

X Dessin d’une maison de maître

Film  La maîtresse de maison, la Madame, arpente le sol en marbre et puis un très long couloir.  Elle arrive dans un espace comparable au Château Royal de Bruxelles. Je veux dire, la salle où les ministres jurent fidélité au Roi.

Il y a des lustres immenses.

X Dessin d’un énorme lustre

Film Il y a également d’énormes bustes de commandants romains et de philosophes illustres.  Le sol brille. La maîtresse de maison peut s’y contempler. Elle marche sur des chaussures à talon aiguilles.  Elle trébuche et un talon se casse.

X Dessin d’une chaussure à talon aiguille.

Film  Elle donne des instructions au personnel du traiteur.  Les hommes et les femmes sont habillés de noir.

HP  Est-ce un service funèbre ?  Est-ce que ce sont des prêtres ?  Oh non, ce n’est pas possible car ce ne sont pas seulement des hommes.

Film  La maîtresse de maison leur dit : « Je ne veux pas de personnel avec des boucles d’oreilles, pas de piercings et vous ne pouvez pas parler aux invités. »

HP  Quand Herman peut-il parler ?  Quand est-ce qu’ Herman doit se taire ?  Mes pensées vont vers les médias sociaux.  Là, ces règles ne comptent pas. Quoiqu’il y ait la règle financière.  Tout coûte de l’argent.

Film  La fête commence, tous les pingouins servent les invités de façon minutieuse.  Plus tard dans la soirée, il y a du chahut dehors. La paix et l’harmonie sont dérangées.  Quelqu’un sort du NEANT, du nihilisme et rompt l’atmosphère. Quelqu’un vient de l’extérieur vers l’intérieur et dépasse une limite.

HP  Tout le temps, ma mère dépassa des limites.  J’ai 61 ans maintenant, mais je pense encore comment elle s’introduisait de façon corporelle et érotique dans la zone privée de ma sexualité.  Brrr. Je l’ai dit à maintes reprises, mais cela se trouve encore dans mon fort intérieur et dans mon âme. Je revois les évènements comme stress post-traumatique, aussi quand je ferme les yeux.

Lorsque j’écrivis cette dernière phrase, je n’étais plus assis droit sur ma chaise, mais penché comme un esclave.  Ma toux nerveuse se manifeste maintenant. De fait, mon chakra de gorge ne peut se détendre.

Film  Un chien aboie, une femme avec un chien entre dans la maison de maître.  Les hommes de la sécurité se tiennent discrètement mais en même temps de manière ostensible près de leur patron.  Question : « Devons-nous intervenir ? » Comprenez : « Devons-nous mettre la femme au chien à la porte ? »

HP  Une colombe survole notre toit pendant que j’écris ceci.  La colombe serait l’image du Saint Esprit, parce que les colombes n’ont biologiquement pas de bile.  Elles ne peuvent donc dire « ma bile est verte ». Mon père était amateur de pigeons, ma mère n’aimait les pigeons que dans la casserole.

Film  Les homme de la sécurité ne doivent pas intervenir, mais le contrôle est en place.

HP  Ma mère était comme Big Brother.  Elle voyait tout. Et au moment où elle n’était pas en mesure de me contrôler elle-même, elle chargea mon père de me suivre, de me contrôler, de m’appeler à l’ordre.  A part dans notre salle de bains et dans leur chambre à coucher et dans de nombreuses chambres d’hôtel, là son contrôle faisait la grève. Pauvre jeune Herman. Est-ce que mon père ne voyait pas ce que ma mère y faisait avec moi ?

Film  Madame souhaite encore un verre de vin blanc.  La serveuse à la longue boucle d’oreille lui sert un verre de vin rouge.  A deux reprises, elle n’a pas écouté (elle demanda du vin blanc et ne voulait pas que le personnel porte des boucles d’oreille).

HP  A deux reprises, elle n’a pas écouté.  Cela ressemble à une note dont tu as besoin en tant que pécheur pour confesser tes péchés dans le confessionnal.  Pourquoi en néerlandais parle-t-on d’une chaise de confession ? Y avait-il jamais un lit de confession, ou une armoire de confession ou une table de confession ?  Ou un livre de confession, ou un vêtement de confession ?

Film  La serveuse froisse une note post-it, c’est un message pour Madame.

Film  Dans la scène suivante, figure un rendez-vous avec la maîtresse de maison et la jeune femme au chien.  La jeune femme est adulte maintenant. A 8 ans, elle fut abandonnée par sa mère auprès de son père. Et il parait que la maitresse de maison serait sa mère plus âgée.  Bref, après tant d’années, nous voyons une rencontre entre mère et fille.

HP   Un grillon fait du bruit, notre tondeuse automatique pulvérise les herbes.  Le réchauffement de la terre sera un enfer pour de nombreuses créatures, qui tomberont comme des mouches.

HP  J’associe toujours mère et fille à ces deux chattes à la maison : ma mère et ma grand’mère.

X  Dessin de deux chats.

Film  Le deuxième mari de la maîtresse de maison demande : « Qu’est-ce qu’elle veut ?  Es-tu certaine qu’il s’agit de ta fille ?  Pouvons-nous lui donner de l’argent ? »

Film  Scène : Présents : la maîtresse de maison, son deuxième mari et leur fille à tous deux, dans un restaurant à l’éclairage pompeux.  La mère dit à sa deuxième fille qu’elle n’a jamais eu d’autre fille.

HP  Est-ce que ma mère aurait jamais voulu me dire qu’elle n’avait jamais abandonné un enfant ?

X Dessin d’un éclairage pompeux

Film  La première fille veut que sa mère passe 10 jours avec elle.

La mère part en voiture – pense le spectateur – mais c’est la fille qui conduit.  Elles traversent les montagnes, le chemin devient de plus en plus étroit.

HP  Est-ce le chemin de la vie ?

Film  Finalement elles arrivent à une petite maison, au sommet de la montagne.  La mère reçoit des ordres de la fille. Elle doit faire la vaisselle, elle doit commencer à cuisiner.  La fille vit comme une bohémienne.

HP  J’aime le type bohémien, mais peut-être pas pour très longtemps.

Film  La mère et la fille sont maintenant ensemble, mais en fait elles sont encore davantage séparées, dans le même espace, enfermées et condamnées l’une à l’autre.  Le portable ne fonctionne pas, il n’y a pas de portée en haut de la montagne.

HP  Cela serait une catastrophe pour moi, car je suis dépendant d’internet, je veux pouvoir écrire aux gens.  Je veux lire les réactions des gens. Je veux voir des créations et en faire moi-même.

Film  Mais il y également la nature, un certain arbre revient tel un fil rouge dans le film.  Dans le tronc de l’arbre, près du sol, il y a une grande ouverture. Le metteur en scène suggère, mais ne montre jamais l’intérieur, l’âme.

HP  La chaleur diminue notre rayon d’action.  Il y a 41 degrés dans ma voiture. Aujourd’hui j’ai bu du bambou, et beaucoup d’eau et un gin-tonic et un coca et un smoothie.

Toute la journée, je me suis fort penché, encore plus que lors des psaumes chez les Trappistes.  J’ai mis ma tête sous le robinet d’eau froide. Mon T-shirt jaune est mouillé à hauteur du nombril.  Mes lunettes sont mouillées. Quoique je le déteste chez autrui, je ne porte pas de chaussures. Pieds nus sur un sol ardent.  Vie et mort dans le noyau (Stijn Streuvels). Tout mon corps est en sueur. Mes bras sont pleins de morsures d’insectes. Chaque boisson semble s’évaporer dans ce corps.  La température extérieure est maintenant plus élevée que ma température corporelle.

On a trouvé de l’eau sur Mars.

Il est 20 h, à 21.30 h la lune apparaîtra tout rouge dans le ciel.

Les oiseaux surchauffés me rendent hypernerveux.  Les roses, symbole de l’amour, dépérissent. Hier j’ai fait des photos de l’étiolement, quoique je préfère le mot flétrissure.

Film  Mère et fille sous le même toit, quelle guerre des nerfs.  Cela ressemble à une relation en accordéon : s’éloigner, se rapprocher, s’éloigner et en plus cela donne de la musique.  Même un feu d’artifice. HändelFireworkmusic.

La mère se rend au village, à la cabine téléphonique pour appeler son deuxième mari.  La conversation aurait dû lui donner de l’énergie, mais c’est un avortement d’énergie.  L’énergie est en effet arrachée. Il apparait que son deuxième mari savait depuis un an déjà qu’elle avait abandonné son premier enfant à 8 ans.

HP  On est maintenant le 27 juillet, il y plus de 7 mois que j’ai reçu une lettre concernant la démolition de la tombe de ma mère.  Je ne me suis plus rendu au cimetière depuis novembre.

Film  La mère demande après Monsieur Mathieu, le père de la fille et donc son premier mari.  Il est mort depuis plusieurs années, répond la fille. La mère va au cimetière, à la recherche de la tombe.  Le fossoyeur est au travail, il sort un squelette d’un cercueil exhumé, il désarticule les six planches. Le bois est pourri.  Il plie le crâne dans la direction des orteils et fourre le tout dans un sac en plastique. Elle demande où se trouve la tombe de Mathieu, cela fait des années qu’il habite Paris, répond-il.

HP  Le coca est presque vide.  Davantage de nuages dans le ciel.  Des pigeons remuent dans les buissons.  J’entends le bruit de la télévision dans le living et j’entends aussi l’autoroute dans le lointain et le roucoulement d’un pigeon solitaire.

Film  La fille va chercher le chien chez le fossoyeur.  Le chien est propre, elle est propre. Aussitôt qu’elle est seule, elle force le chien à sauter dans la boue, elle saute également dans la boue.

HP  Ce qui suit maintenant, est l’une des plus belles scènes du film.

Film  Dès qu’elles arrivent  à la maison où se trouve la mère, la fille raconte qu’elle est tombée dans un puits avec le chien.  Elle demande que la mère lave le chien. La mère le fait.

MAIS : La mère fait davantage, avec beaucoup de tendresse elle va laver la tête, le front et les cheveux de sa fille.  A cause de la boue séchée, le visage de la fille a quelque chose d’une fresque antique, très fragile, très délicate.

X  Dessin de ma main gauche, ou est-ce la tendre main de la mère ?

HP  Hilarité, même soulagement.  Les oiseaux hypernerveux le sont à cause de notre Husqvarna automower, qui enlève les feuilles inférieures des buissons.

Nos oies ont apparemment lu ceci, car elles disent qua qua.

X Dessin de deux pigeons ou est-ce que ce sont des oies ?

Film  La fille ne dit pas merci, elle irrigue sa mère.  Très mouillée. Ce n’est qu’une farce, dit-elle.

Tous les jours, la mère se demande ce que l’on attend d’elle.

HP  C’est à nouveau l’époque du Tour de France.  Alors, il y a toujours une interview à ciel ouvert à la télévision flamande et néerlandaise.

Film  Dans le jardin de la maison, la fille montre des diapositives à sa mère, de la période où la mère était une jeune femme et la fille un enfant de moins de 8 ans.  C’est du Proust, vouloir reconquérir, vouloir revivre.

HP  Je veux encore toujours reconquérir, de fait, mais finalement en ayant enfin le contrôle total de ma vie.

X  Dessin de trois mots en forme de jeux de mots croisés  TENDRESSE CONTRÔLE  ENFIN

La mère dit : « Sais-tu ce que cela signifie, quitter son mari et son enfant en tant que jeune mère ?  Ne comprends-tu pas ? »

La fille répond : « Sais-tu ce que c’est que d’être abandonnée par ta mère à huit ans ?  Ne comprends-tu pas cela ? Tu es une femme stupide, une horreur !! »

HP  Dernièrement, j’ai placé une photo de moi avec ma mère sur ma table de travail.  Ma mère et moi paraissent se ressembler beaucoup. « Tu as le même grand front de ta mère. »  Alors je pense « Femme, sais-tu ce que tu m’as fait subir ? »

Il est 20.40 h, le téléphone sonne.  Mon verre de coca est vide.

Film  Il y a la kermesse dans le village de montagne.  La fille s’assied seule sur le carrousel. La mère observe.  La fille disparait. La fille commence à danser et à séduire un homme.

HP  Ma mère me donna des leçons de séduction

Film  L’homme est ivre, la fille est ivre.  La mère avait continué à surveiller, par contrôle et par souci.

HP  Je pose mon front sur la table.  Où se trouve la frontière entre contrôle, souci et anxiété ?

X  Dessin de mon front sur la table.

HP  C’est trop.  Je cherche à me divertir par un film de Youtube avec musique.  Cinéma de minuit, musique de Satie et la voix d’Anaïs Nin.

Dans cette interview, Anaïs Nin parle du rêve, de la légende et de la réalité.

HP  Peut-être qu’elle parle aussi de l’arbre du film.

L’arbre, l’intérieur de l’arbre, sur le SOL.

Sur le sol, tout près des RACINES .

C’est la semence du père et la conception de la mère.

A la recherche de la mère, à la recherche du père.

Dans chacun il y a une mère, un père, un enfant.

L’enfant est l’artiste dont on peut se moquer.

De façon intuitive

ENFIN  RESSENTIR  LA TENDRESSE  LORSQU’ON A LE CONTRÔLE de soi-même.

Film  La fille chuchote quelque chose dans l’oreille de sa mère.

La mère va à Paris pour avoir une conversation avec Mathieu, son premier mari et le père de sa fille.

X  Dessin intuitif, abstraction pure, il y a la grande mère, la petite fille et il y les émotions qui surgissent

Film  La mère retourne à la maison, la fille est très malade, la mère parle au médecin qui gère le dossier de sa fille.

Film et CONCLUSION :  L’objectif du séjour de dix jours de la mère chez la fille est ce qui suit :

La fille est très malade, à l’agonie

La mère charge la fille mourante sur une brouette.

Elle la conduit jusqu’à un lac.

La mère se déshabille et déshabille ensuite sa fille mourante.

Telle une piéta, la mère laisse glisser sa fille mourante dans le lac.

La mère accompagne sa fille mourante vers sa dernière demeure.

LA  FIN

HP  C’est fabuleux ce que ce film a provoqué en moi sur le plan de l’écriture, de la pensée et du dessin

LA ENFERMEDAD DEL DOMINGO (Regisseur RAMON SALAZAR)

Bárbara Lennie & Susi Sánchez

On a party she had organised, the rich Annabelle discovers an uninvited guest, her daughter Chiara, whom she abandoned at the age of eight three decades ago. Chiara has a request: Would Annabel spend ten days with her? Annabelle agrees and an emotional jousting game gets started, gradually revealing what Chiara wants, with the emphasis gradually. Dosing the clues economically Director Salazar takes his time for each shot, which gives the spectators the opportunity to enjoy the exquisite photography against the backdrop of the French Pyrenees in winter, a powerful play by two excellent actresses.

(Film watched on Netflix July 2018)

This film is saturated with themes that appeal to me. In the text below I will add my initials to my personal thoughts. Further on I will describe the contents of the Spanish film. With the X-sign you can find a description of the drawings I made.

HP It is sweltering. It is scorching. Never before has this happened in Belgium such terrible heat.

FILM A patrician residence super deluxe in Spain. This is where the high society lives.

X drawing of a patrician residence

FILM Lady of the manor, Madame walks, no strides on the marble floor and through the extremely long corridor. Then she enters a room comparable with the Royal Palace in Brussels. I mean a room where Ministers take the oath in hands of the King. There are enormous chandeliers.

X drawing of an enormous chandelier

FILM There are also enormous busts of Roman warlords and famous philosophers. The floor is bright. The Lady of the manor can mirror herself in it? She walks on high-heeled shoes. She trips and the heel breaks off.

X drawing of a shoe with a high heel

FILM She instructs the caterer’s staff. Men and women are dressed in black.

HP Is it a funeral? Are they priests? Oh, no, that is not possible, there are only  men.

FILM The Lady of the manor tells them: ”I do not want staff with earrings, piercings and you are not allowed to start conversations with the guests.”

HP When can Herman speak ? When does Herman have to be quiet ? My thoughts wander to the social media. These rules do not  apply there. However, the money rule does. Everything costs money.

FILM

The party starts, all the penguins serve the guests meticulously. Later that  night doom threatens outside. Peace and unity are being disturbed. Someone appears out of NOWHERE, out of nihilism and breaks up the frame? Someone comes from outside and crosses a border.

HP My mother continuously crossed borders. I a 61 now, but I remember how she entered my private territory of my sexuality in a bodily  erotic way. Yuck. I have been saying this countlessly, but it is ground deeply into my intestines, in my heart and in my soul. Similar to post-traumatic stress I can see it happen also when I close my  eye lids.

Writing this last sentence I wasn’t sitting straight in my chair any more, but bent forwards like a slave. My nervous cough manifests itself NW. My throat  chakra can in fact not be closed.

FILM A dog is barking, a woman with a dog enter the patrician residence. The security boys stand strikingly discrete next  to their boss. Question: “ Is action required?” Read: “Do we have to throw the woman with the dog out?”

HP Flapping its wings a pigeon crosses our patio while I’m writing this. The pigeon could be the symbol of the Holy Spirit because in a biological sense pigeons do not  have a gall bladder? Therefore they cannot say : How green is my gall”. My father was a pigeon fancier, my mother only liked them in a frying pan.

FILM  Security does not get  into action, but there is checking up

HP My mother was some kind of Big Brother? She saw everything And on the occasions she could not  check on me herself, she ordered my father to do so, to check, to call orders. Except in the bathroom and in their bedroom and in a lot of hotel rooms his security was on strike. Poor, young  Herman. Did my father not see what my mother was up to there?

FILM Madame wishes another glass of white wine. The servant with a pending earring pours a glass of red wine. Disobeyed twice (because she asked white wine and demanded staff  without earrings)

HP Disobeyed twice , it seems like a cheat sheet you need as a sinner to go into the confessional Why a booth? Could there have been a confession bed, or chest or table,? Or Book or dress?

FILM The servant fiddles with a post-it note, it is a message for Madame.

FILM In a next sequence there is a meeting between the Lady of the manor and the younger woman with the dog? The younger woman is now an adult. When she was 8 she was abandoned by  her mother and left behind with her father The Lady of the manor is apparently the mother who has aged. In short we witness a meeting between mother and daughter

HP A cricket chirps, our  auto mower pulverises grass. Global warming will be an inferno for masses that  will drop as flies.

HP I associate mother and daughter with the two queen cats at my home, my mother and my  grandmother.

X Drawing of two cats.

FILM The second husband of the Lady of the manor asks: “ What does she  want? Are yu certain she is your daughter? Can we give her some money?”

FILM Sequence :present : Lady of the manor, her second husband and their common daughter in a restaurant with bombastic lighting. The mother tells her second daughter that she had another daughter before her.

HP Would my mother ever have wanted to tell me about a child she had abandoned?

X drawing of bombastic lighting

FILM The first  daughter wants her mother to spend ten days with her The mother leaves by  car – or so the watchers think- but the daughter is behind the steering wheel? They drive through  the mountains, the road becomes narrower and narrower.

HP Is this the road of life ?

FILM Eventually the reach a small house on top of the mountain. The mother is given assignments by the daughter. She has to do the dishes, she has to start cooking. The daughter lies as a bohemian.

HP I rather like the bohemian type, but not for too long.

FILM Mother and daughter are together now, but in fact more apart, separate from each other in the same space, locked and condemned to  each other. The mobile phone does not function, on top of the mountain there is no reach.

HP  That would be a disaster for me because I am addicted to the internet. I want to be able to write to people. I want  to read people’s reactions. I want to be able to see creations and to make them myself.

FILM But there is also nature, a certain tree regularly reappears in the film as red thread. At the trunk’s bottom there is a large hole in the tree. The filmmaker suggests, but never shows the most intimate, the soul.

HP The heat diminishes our action radius? In my car  41 °C. I drank bamboo today and lots of water and a gin-tonic and cola and a smoothie.

I bent down deeply, even deeper than during the psalm prayers with the Trappist monks. Because I put my head under the tap with cold running water? My yellow T-shirt is wet  around my belly button. My glasses are wet. Even though I hate it when other people do it, I wear no shoes. Bare-footed on the hot floor. Life and death in the oast (Stijn Streuvels). My whole body is sticky with sweat. My arms are rife with insect  bites, Each drink seems to evaporate n this body. The outside temperature is now higher than my body temperature

It is 20.00, at 21.30 the moon will appear bright red in the sky.

The overheated birds make me nervous. The roses, symbol of love wither on the bushes. Yesterday I made pictures of the withering, even though I prefer the word wilting.

FILM Mother and daughter together under one roof, what a war of n e r v e s. It seems like a harmonica relationship: away  from each other, towards each other, away from each other and top of all this you get music, even fireworks, Haendel Firework music.

Mother goes to the village to call to her second husband from a phone booth. The conversation should give her energy, however it  aborts energy. Indeed, the energy is sapped from her because it becomes apparent the second husband has known about the abandoned 8-year-old child for years.

HP It is now the  27th of July, already more than seven months after  receiving the letter announcing the destruction of my mother’s grave.

FILM

Mother asks about Mr Mathieu, the girl’s father and in fact  her first husband. He has been dead for years says the daughter Mother goes to the cemetery searching for the grave. A grave digger is at work removing a skeleton from a dug out coffin. He beats the six planks apart. The wood is mouldy. he bends the skull in the direction of the toes and puts everything in a plastic bag.  She asks where she can find Mathieu’s grave and he tells her Mathieu has been living in Paris for years.

HP Once more the coca cola is nearly  empty. More clouds in the sky. Pigeons are mating in the bushes. I can hear the TV playing in the living room and in the distance I can also discern the noise of the motorway and the cooing of a solitary pigeon.

FILM Daughter fetches dog at the grave digger’s. The dog is clean, she is clean. As soon as she is alone, she makes the dog jump in the mud and she jumps in it herself.

HP What follows now is one of the most  beautiful sequences in the film.

FILM As soon as they reach the house where mother is, the daughter says that she fell in a pit  together with the dog. She asks her mother to wash the dog. The mother does it. BUT, she does more, with very much tenderness, she washes her daughter’s head, forehead and hair. Because of the dried mud on the daughter’s face has some similarity  to a century-old fresco, very fragile, very frail.

X drawing of my left hand, or is it  the mother’s tender

HP Hilarity, even relief. The corny mating appears to be our husqvarna auto-mower riding on top of the bottom leaves of an unruly holly bush.

Our geese seem to have read this. They are gaggling. QUACK QUACK

X drawing of two pigeons or are they  geese?

FILM The daughter does not say thank you , she sprays her mother until she is WET, soaking wet. Just joking, she says.

Day in, day out  the mother asks what  is expected from her in these ten days.

HP Once more it is the period of the Tour de France, always accompanied by interviews under the French open sky on the Flemish and Ditch TV channels.

FILM In the house’s small garden the daughter shows the mother slides from the time when the mother was a young woman and the daughter still younger than 8. This is Proust, the will to win, the will to relive.

HP I also always want to regain, still, in fact finally in SELF DIRECTION.

X drawing of the three words in crossword style TENDER SELF DIRECTION FINALLY

Experiencing tenderness. Now the mother and daughter seem to show a large number of resemblances.

Mother says: “ Do you know what it means to leave a child and a husband? Don’t you understand?”

Daughter says: “ Do you know what it means to be abandoned by  your mother at the age of 8? Don’t you understand? You’re a stupid cow, an abomination!!”

HP Recently I have put a photograph on my desk on top of a picture of my mother.
Now it seems as though I and my mother have a lot of resemblances.

“You also have a large forehead just like your mother.”

“Woman “I think  “do you know what you have done to me?”

It is 20:40. The telephone is ringing. My cola is empty.

FILM Fait in the mountain village Daughter sits on the merry-go-round on her own. Mother watches. Daughter disappears. Daughter dances and starts seducing a man.

HP My mother taught me how to seduce.

FILM Man is drunk, daughter is drunk. Mother had been on the lookout, to check and because she was concerned.

HP I lay my forehead on the table. Where is the borderline between keeping control, concern and fussing?

X drawing of my forehead on the table

HP It is getting on top of me. I’m looking for some distraction in a Youtube film with music. Cinema de Minuit, music by Satie and the voice of Anaïs Nin.

In this interview Anais Nin talks about  dream, legend and reality.

HP She might be talking about  the tree in the film.

The tree, the content of the  tree on the SOIL.

On the soil, so close to the ROOTS.

I s this the father’s seed and the mother’s conception.

Looking for other, looking for father.

In everyone a mother, a father, a child.

Child is the artist who can be ridiculed.

intuitive

FINALLY EXPERIENCING TENDERNESS IN SLEF DIRECTION

FILM: Daughter whispers something in her mother’s ear.

Mother goes to Paris to have a talk with Mathieu, her first husband and her daughter’s father.

X drawing purely intuitive, purely abstract, there is a large mother, a small daughter and there are ascending emotions.

FILM Mother returns back home, daughter is very ill, mother talks to doctor who has the daughter’s medical file.

FILM CONCLUSION : The aim of the ten-day stay of the mother with the daughter was the following:

Daughter is gravely ill, in fact dying.

Mother puts dying daughter in a wheel barrow

Mother undresses and afterwards undresses the dying daughter.

Like a pieta the mother launches her dying daughter in the lake’s water.

The mother accompanies the dying daughter to her final resting place.

THE END                                                                 FIN

HP queer to see what this film set in motion for me, writing, thinking and drawing.


NAWOORD

Ik dank iedereen die meegewerkt heft aan de bevraging.